Şişli Miras Avukatı

Şişli miras Avukatı

Miras avukatı, miras hukukundan doğan tüm dava, çekişmesiz yargı işleri, noterliklerde yürütülen iş ve işlemler, vergi dairesi ve tapuda yürütülen iş ve işlemlerle mirasın intikal ettirilmesi hakkında hukuki hizmet veren avukattır.

Her ne kadar hukuk sistemimizde avukatların uzman ünvanı almasa da miras hukuku alanında yaptığı çalışmalarıyla bu alanda uzmanlaşan, miras davaları ve miras hukukuna ilişkin avukatlık hizmeti veren avukatlar uygulamada miras avukatı olarak adlandırılmaktadırlar.

Hukuk sistemimizde her ne kadar Şişli miras avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da miras hukukunda uzmanlaşmış Karatay Hukuk Bürosu miras davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras hukuku avukatları yukarıda sayıldığı üzere gerek mahkeme önünde gerek mahkeme dışında birçok alanda hizmet vermektedirler. Miras avukatlarının hizmet verdikleri davalar kısaca;

 1. Veraset ilamı alınması (Mirasçılık Belgesi)
 2. İzale-i şuyu davası
 3. Tenkis davası
 4. Terekenin tespiti davası
 5. Muris muvazaası davası (Mirastan mal kaçırmak)
 6. Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi davası
 7. Mirasta denkleştirme davası (Mirasta iade)
 8. Mirasta istihkak davası (Mirasta hak ediş)
 9. Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası
 10. Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davası
 11. Mirasın reddi davası (Reddi miras)
 12. Mirastan yoksunluk davası
 13. Mirastan çıkarma davası
 14. Mirasın paylaşılması davası
 15. Miras payının temliki davası şeklinde olup işbu davaların yürütülmesi hususunda alanında uzman bir avukatın desteğini alabilirsiniz. Bu hususta Karatay Hukuk Ofisi müvekkillerine memnuniyetle hukuki hizmet sunacaktır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasta mal paylaşımı anlaşmalı ve yargısal miras paylaşımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı miras paylaşımında mirasçılar mirasın nasıl paylaşacağı hususunda anlaşarak mirası paylaşmaları anlamına gelmektedir.

Yargısal miras paylaşımı ise mirasçılar arasında herhangi bir anlaşmalı miras paylaşımı gerçekleştirilemediği durumlarda açılacak olan paylaşma davası neticesinde mirasın mahkeme yoluyla paylaştırılması anlamına gelmektedir.

 1. Anlaşmalı miras paylaşımı

Mirasçılar arasında yapılan anlaşma ile miras paylaşımı sağlanabilmektedir. Miras, tamamen paylaşılabileceği gibi kısmen de paylaştırılabilecektir. Mirasın tam veya kısmi paylaşımı için oybirliği kuralı şartı geçerlidir. Mirasçılardan biri bile tam paylaşmayı istemezse paylaşım davası açılması gerekecektir.

Miras mallarının mümkün mertebe aynen paylaşılması esastır. Değeri azalmadan bölünemeyen miras mallarının taşınmazın bütün olarak mirasçılardan birine özgülenmesiyle sağlanır. Mirasçılar bir malın bölünmesi veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve elde edilen bedel mirasçılara bölüştürülür.

 1. Yargısal miras paylaşımı (Mirası Paylaşma Davası)

Mirasçılar tarafında anlaşmalı paylaşmanın gerçekleştirilemediği durumda yargısal paylaşma yoluna başvurulur. TMK m. 642/2’ye göre, her mirasçı, terekedeki malların aynen, olanak yoksa satış ile paylaştırılmasına karar verilmesini talep edebilir. Ancak sözleşme gereği veya kanun uyarınca miras ortaklığı sürdürülmek zorundaysa mirasçılar miras paylaşımı isteyemez.

Paylaşma davasında görevli ve yetkili mahkeme murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Bu dava paylaşım isteyen mirasçılar tarafından diğer mirasçılara karşı açılır.

Burada usul, mahkemenin taşınmazları mirasçılar arasında aynen bölerek paylaştırmasıdır. Mahkeme, taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vererek mirası dağıtabilecektir. Bu yolla miras dağılımı yapıldığında taşınmazların değerleri arasında fark varsa, eksik değere para eklenerek miras payları mirasçılar arasında denkleştirilir. Aynen paylaşmanın mümkün olmaması halindeyse mahkeme kararıyla paylaşma satış yoluyla gerçekleştirilebilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Miras kaldıktan sonra murisin durumuna göre mirasçılar;

 1. Anne, baba
 2. Çocuklar
 3. Torunlar
 4. Kardeşler
 5. Büyükanne ve büyükbaba gibi üst soydan kişiler de mirastan hak talep edebilmektedir. Kişi ayrıca sağlığında mirasından başkaca kimselere de pay verebilir. Böyle bir durumun varlığı halindeyse miras paylaşımı tüm paydaşlara göre yapılır.

Bu paylaşım yukarıda açıklandığı üzere miras sözleşmesiyle olabileceği gibi yargısal süreç sonunda da gerçekleşebilir.