Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, halk dilinde genellikle sabıka kaydı olarak adlandırılır ve bu kayıt, Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde tutulur. Bu kayıtta, her bireyin Türk mahkemelerinde veya yurtdışındaki mahkemelerde aldığı, Türk hukuku tarafından kabul edilen mahkûmiyet bilgileri ve güvenlik önlemleri belgelenir. Kişiler, kendi adli sicil bilgilerine www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet portalı yardımıyla veya bulundukları yerdeki adliyelerde yer alan adli sicil birimlerinden elde edebilirler. Adli sicil kaydını görüntülemek isteyen bir kişinin, bu bilgilere erişmek için doğrudan başvuruda bulunması gerekmektedir. Eğer başvuru bir vekil aracılığıyla yapılacaksa, vekaletnamenin bu konuda açık yetkilendirme içermesi şarttır.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kanunu, bir kişinin adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl temizleneceği konusunda açık yönergeler sunar ve Yargıtay’ın kararları, bu konuda yaşanabilecek her türlü belirsizliği ortadan kaldırır. 

Adli sicil kaydının temizlenmesi, infazın sona ermesi, şikâyetin geri çekilmesi, etkin pişmanlık durumu, zamanaşımı sürecinin dolması, genel af veya ilgili kişinin vefatı gibi durumlarda mümkün olabilir. Adli sicil kaydının silinmesi için gerekli olan başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan ve gerekli şartlar karşılandıktan sonra, adli sicil kaydının temizlenmesi genellikle 30 gün veya daha kısa bir sürede gerçekleştirilir. Bu hususta Karatay Hukuk Bürosu müvekkillerine memnuniyetle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunacaktır. Aşağıda adli sicil kaydının silinmesi durumları açıklanmıştır:

  1. İnfaz edilen ceza ve güvenlik tedbirinin tamamlanması durumunda, adli sicil kaydı otomatik olarak silinir. İnfazın tamamlanması, hapis cezası söz konusuysa tahliye edildiği tarih veya denetim sürecinin sona erdiği tarih, adli para cezası durumunda ise para cezasının ödendiği tarih ya da tazyik hapsine çevrildiğinde cezaevinden çıkış tarihini ifade eder. 
  1. Şikayetçinin vazgeçmesi veya etkin pişmanlık gibi durumlar, ceza mahkumiyetini tamamen ortadan kaldırır ve bu durumlarda adli sicil kaydı silinir. 
  1. Cezanın zamanaşımına uğraması, genel af ilan edilmesi veya kişinin vefat etmesi durumunda da adli sicil kaydı silinir. Pratikte, adli sicil kaydının silinmesi konusunda çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, bir kişinin hukuki durumunu bir ceza hukuku avukatı ile görüşmesi, hakkının kaybedilmesini önleyecektir.

Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Adli sicil kaydını sildirmek için genellikle aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Ancak, belgeler bölgeye ve duruma bağlı olarak değişebilir, bu nedenle yerel adliye veya ilgili adli sicil birimi ile iletişime geçmek en doğru bilgiyi sağlayacaktır. 

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (pasaport, sürücü belgesi vb.) 
  2. İkametgâh belgesi 
  3. Başvuru formu (İlgili kurumdan temin edilebilir) 

Bu belgeler ile adli sicil kaydınızın silinmesi için başvurabilirsiniz. Ancak, adli sicil kaydının silinmesi, belirli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır ve belirtilen evraklarla başvuru yaptıktan sonra adli sicil kaydınızın otomatik olarak silineceği anlamına gelmez.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Yukarıda da belirtiğimiz üzere adli sicil kaydının silinmesi başvuru yapıldıktan ve gerekli şartlar karşılandıktan sonra, adli sicil kaydının temizlenmesi genellikle 30 gün veya daha kısa bir sürede gerçekleştirilir.

Adli Sicil arşiv Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneğine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden herkes özgürce ulaşabilir. Aşağıda verilen örnek bakanlığın yayınladığı dilekçe örneğinin birebir aynısıdır.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

      İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No : ………………………………………….………………………. 

Adı : ……………………………………………………………………

Soyadı : ………………………………………….……………………….

Ana Adı : ………………………………………….……………………….

Baba Adı : ………………………………………….……………………….

Doğum Yeri : ………………………………………….……………………….

Doğum Tarihi : ………………………………………….……………………….

İletişim bilgileri  

    Telefon                                       : …………………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydını Kimler Görebilir?

Adli Sicil Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde düzenlenmiştir. Sayılı madde şu şekildedir:

Arşiv bilgilerinin istenmesi 

Madde 12 — Arşiv bilgileri; Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili, Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında mahkeme, hâkim veya savcılıklar, Yetkili seçim kurulları, Özel kanunlarda gösterilen hâllerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, tarafından istenebilir. 

Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar veya yapılacak bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv kayıtları istenemez ve bu bilgiler, kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamaz. 

On sekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere mahkeme, hâkim veya savcılıklarca istenebilir.

Yani Adli Sicil Kaydınız açıkça belirtmediğiniz veya vekâletname vermek suretiyle yetkilendirmediğiniz kişiler haricinde sadece, Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında mahkeme, hâkim veya savcılıklar, Yetkili seçim kurulları, Özel kanunlarda gösterilen hâllerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, tarafından istenebilir.

Uyuşturucu adli sicil kaydı ne zaman silinir?

Adli sicil kaydına giren suçlar, cezanın uygulanmasının ardından adli sicil arşivine taşınır. Adli sicil arşivine kaydedilen suçlar, suçun ve cezanın niteliğine bağlı olarak 5 ila 30 yıllık süreler sonunda temizlenir. Bu, uyuşturucu ile ilgili sabıka kaydının da zamanla silinebileceği anlamına gelir. Ancak, süreler ve prosedürler suçun ağırlığına, uygulanan cezaya ve diğer bir dizi faktöre bağlıdır.

Denetimli serbestlik e-devlette görünür mü?

Denetimli serbestlik altında bulunan tüm yükümlülerde elektronik izleme sistemleri ile denetim ve takip yapılmamaktadır.

Yorum yapın