Hakaret Suçu ( TCK 125 )

Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek somut, sözlü veya yazılı eylemdir.

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin birinci fıkrasında hakaret suçunun basit şekli, devam eden fıkralardaysa bu suçun nitelikli hâlleri hüküm altına alınmıştır.

Hakaret suçunun cezası, suçun basit veya nitelikli şekillerinden hangisinin işlendiğine göre farklılık arz edecektir.

Hakaret Suçunun cezası Nedir?

Hakaret Suçunun Temel Halinin Cezası (TCK 125/1)

Hakaret suçunun cezası suçun basit ve nitelikli hallerinden hangisinin işlendiğine göre farklılık göstermektedir.

Suçun basit şeklinde verilecek ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun basit şeklinde verilecek ceza hapis cezası ya da adli para cezasıdır. Bahsi geçen cezalardan yalnızca biri verilebilecek, iki cezanın aynı anda verilmesi mümkün olmayacaktır.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halinin Cezası (TCK 125/3)

Hakaret suçunun nitelikli hallerinde ceza üst sınırı sabit kalmakla beraber cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Suçun mağdurunun kamu görevlisi olması (avukat, polis, memur vs.) ve hakaret suçunun bu kişinin görevinden dolayı işlenmiş olması, yine mağdurun mensup olduğu dinin kutsal değerlerine veya din özgürlüğünün kullanılmasına hakaret edilmesi de cezanın ağırlaştırılmış nitelikli hakaret suçu olarak kabul edilmesine yol açacaktır.

Alenen Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125/4)

Alenen hakaret, hakarete konu söz veya davranışın belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilmesi halinde gerçekleşecektir. Alenen hakaret suçu, sokakta herkesin duyabileceği şekilde suç mağduruna hakaret etmek şeklinde işlenebileceği gibi herkese açık sosyal medya platformlarından yapılacak paylaşımlarla da işlenebilecektir.

Alenen hakaret suçunda verilecek ceza 1/6 oranında ayrıca ağırlaştırılacak, arttırılacaktır.

Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/5)

Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. Bu suça örnek olarak suçun ağır ceza mahkemesi heyetine karşı işlenmesi gösterilebilir.

Haksız Fiile Karşı Hakaret Suçu Ve Cezası (TCK 129/1-2)

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Ayrıca suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

Karşılıklı Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 129/3)

Hakaret suçunun en az iki kişi tarafından karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

TELEFONDA HAKARET ETMENİN CEZASI NEDİR?

Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakim verilecek cezayı yapılacak incelemeye, dosyanın içeriğine ve vicdani kanaatine göre belirleyecektir. 

HAKARET VE TEHDİTTEN CEZA ALIR MIYIM?

Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası, tehdit suçunun cezası ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. 

Hakkımda Hakaret Davası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Hakkınızda açılmış olan davada suçun tüm unsurlarıyla oluşup oluşmadığı hakkında bir ceza avukatına danışabilirsiniz. Öyle ki suçun varlığının tespiti teknik ve mesleki bilgi birikim gerektireceğinden alanında uzman bir ceza avukatının görüşünün alınmasında büyük fayda olacaktır. Bu hususta Karatay Hukuk Bürosu müvekkillerine memnuniyetle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunacaktır.

Hakaret Suçundan Gözaltına Alınır Mıyım?

Hakaret suçunu oluşturan eylemler her ne kadar hukuka aykırı olsa da niteliği itibariyle haksızlık derecesiyle suç failinin özgürlüğünün kısıtlanması ölçüsüz ve orantısız bir tedbir olacağından kişinin göz altına alınması hukuka aykırı olacaktır. Ancak hakaret suçunun faili olarak bir soruşturma kapsamında şüpheliyseniz ifade vermemeniz halinde hakkınızda yakalama kararı çıkarılabilecektir.

Hakaret Suçunda Uzlaşma

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu gereğince soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar uzlaştırma kapsamında olduğundan hakaret suçu da uzlaşma kapsamındadır. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçunda mağdurun kamu olması dolayısıyla bu suçlar uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.

Suçun Soruşturma Ve Kovuşturma Koşulu

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen ve cumhurbaşkanına karşı işlenen hakaret suçları hariç hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

Hakaret Suçlarında Görevli Mahkeme

Hakaret suçuna bakmakla görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl boyunca gözetim altında tutulması ve sanık hakkında verilen ceza hükmünün bu 5 yıllık süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması anlamına gelir. Kısaca sanığın bu 5 yıllık yasal sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki dava düşer ve herhangi bir sonuç doğurmaz. Hakaret suçunu işlemiş olsanız dahi hukuka uygun nedenlerle yapılacak bir savunma ile HAGB kararı alabilirsiniz. Bu hususta Karatay Hukuk Bürosu müvekkillerine memnuniyetle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunacaktır.

Yorum yapın